Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi har ved generalforsamlingen besluttet, at der skal udformes en MR-kogebog til brug for muskuloskeletal diagnostik.

Kogebogen skal omfatte de basale sekvenser, der som minimum bør udføres for hver indikation.

Vi ønsker at kogebogen skal omfatte lav-Tesla og høj-Tesla, inkl. 3.0 Tesla.

Vi starter i først omgang med MR af knæ, MR af skulder og MR af columna.

Vi vil gerne, at alle med interesse for muskuloskeletal radiologi, pr. mail melder ind, hvilke sekvenser, der er nødvendige ved forskellige indikationer for diagnostik indenfor disse anatomiske områder.

Ønsket er at samle videnskabeligt evidensbaserede sekvenser til løsning af givne indikationer.

Det skal således ikke være sekvenser, den enkelte finder gode, men sekvenser, hvor der er evidens for, at de er effektive. Relevante referencer bør medsendes.

Vi foreslår tre eller fire sekvenser per indikation på henholdsvis skulder, knæ og columna.

Vi har lagt protokollerne fra Århus Sygehus ud på hjemmesiden som inspiration. Det skal pointeres, at disse ikke nødvendigvis er evidensbaserede.

Med venlig hilsen
MR-arbejdsgruppen

Scout sekvens
Det er vigtigt at være omhyggelig med scout-sekvenserne således, at man opnår den mest fornuftige fremstilling af anatomien, inden de diagnostiske sekvenser lægges ind.
Det kan således være af stor betydning, at man på scout-optagelsen kan se hele knoglen, man ønsker at undersøge således, at de diagnostiske sekvenser kan lægges vinkelret på knoglen eller parallelt på knoglen.

Diagnostiske sekvenser
Snitplanet skal altid være vinkelret på det, man ønsker at undersøge.
Ved bløddelstumorer skal snitplanet således være vinkelret på huden over læsion, aldrig tangentielt på huden.

Valg af sekvens
STIR-sekvensen er en god og følsom sekvens til påvisning af ødem i relation til tumor, infektion, fraktur, inflammation og kan med fordel benyttes til at kortlægge det patologiske område.
Ud fra dette vælges øvrige sekvenser, jvf. efterfølgende MR-protokoller.
Ved knoglelæsion må man aldrig benytte T-2 vægtede sekvenser med mindre, disse er fedtsupprimeret, da marvødem ikke nødvendigvis kan adskilles fra fedtmarv på disse sekvenser.

Markering af bløddelstumorer
Palpable bløddelstumorer bør markeres på huden, E-vitaminkapsler er billigst. Kapslerne må ikke sættes på huden superficielt for tumor, men altid ved periferien af tumor, da kapslerne kan presse sig ind i tumor og derved forvirre billedet. Husk! ved markering på huden foretaget med armene ned langs kroppen, vil markeringen ofte flytte sig i forhold til tumor, hvis undersøgelsen foretages med armene over hovedet.

Lejring af pt.
Pt. skal lejres så stabilt og behageligt som muligt. Ved undersøgelse af forreste thorax eller bugvæg lejres pt. med fordel i bugleje. Det samme kan være tilfældet ved undersøgelse af håndleddet, hvor pt. kan lejres med armen over hovedet således, at det område, som ønskes undersøgt, kan placeres centralt i skanneren. Ved slanke patienter kan overekstremiteten ofte undersøges med pat. i rygleje og ekstremiteten langs siden.

Snittykkelse
Der benyttes sædvanligvis en snittykkelse på 4 mm, men afhængig af størrelsen af det undersøgte område varieres fra 3 - 12 mm.

Field of view (FOV)
Dette varierer sædvanligvis 160 - 200, men afhængig af hvor stort et område, der skal dækkes, vælges naturligvis et fornuftigt FOV.

Med hensyn til snitretning, tumormål, implantater og sikkerhedsaspekter henvises til det generelle afsnit på side 2 og 3.

MR bløddelstumor

Indikation 

Bløddelstumor.

Spole

Passende overfladespole.

Lejring

Ved tumor på OE: Hvis pt. ikke er slank da: Bugleje, armen over hovedet. Fiksering i vacufix pude.

Ved tumor i forreste bugvæg eller forreste thoraxvæg: Bugleje.

Andre tumorlokalisationer: Rygleje.

1. serie

3-plans scout.

2. serie

Sagittal eller koronal STIR

Vinkling: Vinkelret på huden over læsionen. Aldrig tangentielt på huden over tumor.

3. serie

Axial T1.

4. serie

Axial T1 FS efter i.v. kontrast.

5. serie

Sagittal eller koronal T1 eller T1 FS vinkelret på huden over læsionen.

Kommentarer:

 

Ved mistanke om hæmangiom, villonodulær synovit eller kæmpecelle tumor udgået fra seneskede suppleres serie 3 med T2.

Ved tumorlokalisation anteriort på truncus undgår man bevæge-artefakter fra respirationen ved at placere pt. i bugleje.

Ved tumorlokalisation på OE opnås bedre billedkvalitet ved buglejeundersøgelse, hvor tumor kan placeres centralt i skanneren.

Bløddelstumorer markeres altid på huden perifert for tumor. Aldrig på huden over selve tumor, da markeringsmaterialet ofte presses ind i tumoren til gene for bedømmelsen.

Er tumor lokaliseret i eller nær fedtholdigt væv, skal post kontrast-undersøgelsen være fedtsupprimeret.

MR Knogletumor

Indikation

Knogletumor

Spole

Passende ekstremitetsspole

Lejring

Ved tumor på OE: Hvis pt. ikke er slank da: Bugleje, armen over hovedet. Fiksering i vacufix pude.

Tumorlokalisation i forreste thoraxvæg: Bugleje.

Andre tumorlokalisationer: Rygleje.

1. serie 3-plans scout.
2. serie

Første undersøgelse: Sagittal eller koronal STIR af hele knoglen.

Efterfølgende undersøgelser: Sagittal eller koronal STIR af relevante område.

Vinkling: Parallelt med knoglens længdeakse.

3. serie

Axial T1

Vinkling: Vinkelret på knoglens længdeakse.

4. serie

Axial T1 FS efter i.v. kontrast.

Vinkling: Vinkelret på knoglens længdeakse.

5. serie

Sagittal eller koronal T1 FS efter i.v. kontrast.

Vinkling: Parallelt med knoglens længdeakse.

Kommentarer:

Man skal starte med en længdegående STIR-sekvens af hele knoglen for at udelukke skip lesions. Evt. i helkropsspole.

Da knoglemarven hovedsagelig består af fedtvæv, kan kontrast-opladning i tumor bedst vurderes på T1 FS sekvenser. Post kontrast STIR er forbudt, da man kan fejltolke billederne.

Man må aldrig benytte T2 standard sekvenser ved knogletumor, da tumor i knoglemarven vil være vanskelig at adskille fra knoglemarv på disse sekvenser.

MR Sternoklavikulærled

Indikation

Reumatisk sygdom, metastase

Spole

Passende overfladespole

Lejring

Bugleje, for at reducere respirationsbevægeartefakter

1. serie

3-plans scout

2. serie

Koronal STIR

Vinkling: Parallel med manubriums længdeakse

3. serie

Koronal T1

Vinkling: Parallel med manubriums længdeakse

4. serie

Axial STIR

Vinkling: Vinkelret på manubriums længdeakse

Andet

Ved patologisk fund giver supplerende T1 FS efter kontrast ofte værdifulde oplysninger. Snitretning afhængig af patologien, koronal og/eller aksial.

Kommentarer

 

MR Sternum

Indikation

Reumatisk sygdom, metastase

Spole

Passende overfladespole

Lejring

Bugleje, for at reducere respirationsbevægeartefakter

1. serie

3-plans scout

2. serie

Koronal STIR

Vinkling: Parallel med sternums længdeakse

3. serie

Koronal T1

Vinkling: Parallel med sternums længdeakse

4. serie

Axial T1

Vinkling: Vinkelret på sternums længdeakse

Andet

Man kan have glæde af supplerende intravenøs kontrast efterfulgt af   koronale og axiale T1-vægtede sekvenser. Hvis der er tumor da eventuelt sagittale sekvenser.

Kommentarer

 

MR Skulder

Indikation

Impingement, rotator cuff problematik, AC-led, subakromiale forhold

Spole

Skulderspole

Lejring

Rygleje, armen udadroteret med håndfladen opad placeret under låret

1. serie

3-plans scout

2. serie

Axial T1 SE

3. serie

Skrå koronal T1 SE

Vinkling: Parallelt med supraspinatussenens forløb

4. serie

Skrå koronal T2 FS

Vinkling: Parallelt med supraspinatussenens forløb

5. serie

Skrå sagittal T2

Vinkling: Parallelt med cavitas glenoidalis

Andet

Ved mistanke om arthritis: axial og skrå koronal T1 FS efter intravenøs kontrast.

Ved mistanke om tumor eller infektion: Ingen af ovennævnte men skrå koronal STIR, axial T1, axial T1 FS + kontrast og skrå koronal T1 FS + kontrast.

Kommentarer:

Magic angle fænomenet kræver en T2 vægtet skrå koronal sekvens, da der næsten altid er problemer med dette fænomen på skrå koronal T1 vægtet sekvens i relation til supraspinatus-senen.

MR Skulder artrografi

Indikation

Labrum læsion, kapsel læsion, rotator cuff interval læsion.

Spole

Skulderspole

1. serie

3-plans scout

 

2. serie

Axial T1 FS

 

3. serie

Skrå koronal T1 FS

Vinkling: Parallelt med supraspinatussenens forløb

4. serie

Skrå sagittal T1 FS

Vinkling: Parallelt med cavitas glenoidalis

5. serie

Skrå koronal T2

Vinkling: Parallelt med supraspinatussenens forløb

Kommentarer

Det er vigtigt at supplere MR-artrografien med en skrå koronal T2 for at se supraspinatussenen uden magic angle fænomen og for at vurdere muskulaturen uden fedtsuppression.

T2 for at vurdere bursa subacromiale.

MR albue - epikondylitis

Indikation

 

Epicondylitis

Spole

Flex-spole eller anden ekstremitetsspole

Lejring

Bugleje, armen op over hovedet, fikseret i vacufix pude. Om muligt tommelfingeren opad. Hvis undersøgelsen foretages i rygleje, med armen langs siden da skal håndfladen vende opad.

1. serie

3-plans scout. Det er vigtigt at finde humerus-længdeaksen i begge planer samt at have et axialt scout gennem humerus-epikondylerne.

2. serie

Axial STIR vinkelret på humerus.

3. serie

Koronal T2 FS – parallelt med humerus-længdeaksen og parallelt med humerus-epikondylernes tværakse.

4. serie

Koronal T1 – parallelt med humerus-længdeaksen og parallelt med humerus-epikondylernes tværakse.

5. serie

Sagittal T1 – parallelt med humerus-længdeaksen og vinkelret på humerus-epikondylernes tværakse.

Kommentarer

Serie 5 er nødvendig for at vurdere anatomien i albuen og for at udelukke anden genese til smertern, f.eks. osteonekrose. 512 matrix giver et flot resultat.

MR albue - ligamentlæsion

Indikation

Læsion af kollaterale ligamenter

Spole

Flex-spole.

Lejring

Bugleje, armen over hovedet, albuen flekteret 20° i vacufix pude, tommefinger opad. Hvis undersøgelsen foretages i rygleje, med armen langs siden da skal håndfladen vende opad.

1. serie

3-plans scout. Det er vigtigt at finde humerus-længdeaksen i begge planer samt at have en axial scout gennem humerus-epikondylerne.

2. serie

Koronal T1 FS

Vinkling: Parallelt med humerus-længdeaksen og parallelt med humerus-epikondylernes tværakse.

3. serie

Koronal T2

Vinkling: Parallelt med humerus-længdeaksen og parallelt med humerus-epikondylernes tværakse.

4. serie

Sagittal T1 og T2 – parallelt med humerus-længdeaksen og vinkelret på humerus-epikondylernes tværakse.

Kommentarer:

Ved 20° fleksion af albuen og scan-planet parallelt med humerus-længdeaksen rammer man parallelt med de kollaterale ligamenters længdeforløb. Den sagittale T1 vil afsløre eventuelle frakturlinier. Denne del af undersøgelsen kan suppleres med sagittal STIR.

Serie 3 udnytter evt. ansamling som danner kontrast til ledkapsel/ ligament på indsiden og letter vurderingen af evt. læsion, samt forhindrer magic angle fænomen i ligamenterne.

MR albue - andet

Indikation

Arthritis, infektion, osteonekrose, tumor.

Spole

Flex-spole eller anden ekstremitetsspole.

Lejring

Bugleje, armen over hovedet, fikseret i vacufix pude, gerne med tommel opad. Hvis undersøgelsen foretages i rygleje, med armen langs siden da skal håndfladen vende opad.

1. serie

3-plans scout. Det er vigtigt at finde humerus-længdeaksen i begge planer samt at have en axial scout gennem humerus-epikondylerne.

2. serie

Axial STIR vinkelret på humerus.

3. serie

Sagittal STIR

Vinkling: Parallelt med humerus-længdeakse og vinkelret på humerus-epikondylernes tværakse.

4. serie

Koronal T1

Vinkling: Parallelt med humerus-længdeakse og parallelt med humerus-epikondylernes tværakse.

5. serie

Sagittal T1 FS + intravenøs kontrast parallelt med humerus-længdeakse – og vinkelret på humerus-epikondylernes tværakse.

Andet

 

Kommentarer:

Patienter som undersøges i rygleje og som ikke kan stække albuen kan lægge hånden på bækkenkammen. Det er en dårlig ide at lægge hånden på bugen, da det medfører bevægeartefakter i forbindelse med respiration.

MR håndled

Indikationer

Fraktur, læsion af discus triangulare

Spole

Håndledsspole eller anden ekstremitetsspole.

Lejring

Dedikeret håndledsspole eller flexspole: rygleje.

Anden ekstremitetsspole: bugleje med armen op over hovedet. Fikseret i vacufix pude. Hånden i let dorsal fleksion.

1. serie

3-plans scout. Det er vigtigt at finde længdeaksen på underarmen i begge planer og at finde en tværscout vinkelret på distale antebrachium/ håndled.

2. serie

Koronal STIR

Vinkling: Parallelt med underarmens længdeakse og håndleddets tværakse.

3. serie

Koronal T1

Vinkling: Parallelt med underarmens længdeakse og håndleddets tværakse.

Andet

Ved mistanke om scaphoideum-fraktur: Ovennævnte + skrå sagittal STIR parallelt med os scaphoidums længdeakse.

Ved mistanke om arthritis: Ovennævnte samt koronal og axial T1 FS efter intravenøs kontrast.

Ved mistanke om karpaltunnelsyndrom: Axial T1 og T2 FS

MR hånd - senelæsion

Indikation

Senelæsion.

Spole

Lille overfladespole.

Lejring

Bugleje. Armen op over hovedet. Fikseret i vacufix pude

1. serie

3-plans scout. Det er vigtigt at finde længdeaksen på den pågældende finger i begge planer.

2. serie

Sagittal T1

Vinkling: Parallelt med fingerens længdeakse.

3. serie

Sagittal T2 FS

Vinkling: Parallelt med fingerens længdeakse.

4. serie

Axial T1

Vinkling: Vinkelret på fingerens længdeakse.

Andet 

Ved mistanke om tenosynovitis: Ovennævnte suppleret med sagittal og axial T1 FS efter i.v. kontrast.

MR sacroiliakaled

Indikation

Sacroiliitis – reumatisk/infektiøs

Spole 

Rygspole

Lejring 

Rygleje

1. serie

3-plans scout

2. serie

Skrå axial STIR

Vinkling: Vinkelret på S1/S2 længdeaksen

3. serie

Skrå koronal T1

Vinkling: Parallelt med S1/S2 længdeaksen

4. serie

Skrå axial T1 FS efter intravenøs kontrast.

Vinkling: Vinkelret på S1/S2 længdeaksen

5. serie

Koronal T1 FS efter intravenøs kontrast

Vinkling: Paralelt med S1/S2 længdeaksen

Kommentarer

Ved reumatisk indikation stoppes undersøgelsen efter serie 2 og 3, hvis der ikke er tegn på sacroiliitis.

Ved udredning for infektiøs sacroiliitis, hvor serie 2 og 3 er normale, skal der altid suppleres med en koronal STIR-sekvens, da absces i bløddelene ofte ligge ved caudale begrænsning af SI-leddene.

MR hofteled - fraktur

Indikation

Fraktur

Spole

Body Array eller stor overfladespole.

Lejring

Rygleje.

1. serie

3-plans scout

2. serie

Koronal STIR af hele bækkenet

 

3. serie

Skrå koronal T1 (og evt. STIR)

Vinkling: Parallelt med collum femoris og femurs længdeakse.

4. serie

Skrå axial T1.

Vinkling: Parallelt med collum femoris

Andet 

Ved mistanke om synovitis: Skrå koronal og skrå axial T1 FS efter i.v. kontrast.

Vinkling: Parallelt med collum femoris i begge planer.

Ved mistanke om epifysiolyse suppleres med skrå axial STIR og T1.

Vinkling: Parallelt med collum femoris længdeakse.

Kommentarer:

Det kan være en god idé at placere et saturationsbånd hen over blæren og over aa. femoralis. Den raske side kan eventuelt også undersøges, hvis hæmatopoietisk væv generer bedømmelsen af den syge side.

MR hofteled - caputnekrose

Indikation

Caputnekrose.

Spole

Body Array eller stor overfladespole.

Lejring

Rygleje.

1. serie

3-plans scout

2. serie

Skrå koronal STIR

Vinkling: Parallelt med collum femoris

3. serie

Skrå koronal T1

Vinkling: Parallelt med collum femoris

4. serie

Skrå axial T1

Vinkling: Parallelt med collum femoris

Andet

Ved mistanke om synovitis: Skrå koronal og skrå axial T1 FS efter i.v. kontrast.

Vinkling: Parallelt med collum femoris i begge planer.

Ved mistanke om epifysiolyse suppleres med skrå axial STIR og T1.

Vinkling: Parallelt med collum femoris længdeakse.

Kommentarer:

Det kan være en god idé at placere et saturationsbånd hen over blæren og over aa. femoralis.

MR hofteled

Indikation

Mb. Calvé-Legg-Perthes, arthritis, epifysioloyse

Spole

Body Array eller stor overfladespole.

Lejring

Rygleje.

1. serie 

3-plans scout

2. serie

Skrå koronal STIR

Vinkling: Parallelt med collum femoris bilat.

3. serie 

Skrå koronal T1

Vinkling: Parallelt med collum femoris bilat.

4. serie

Skrå axial T1.

Vinkling: Parallelt med collum femoris bilat.

Andet

Ved mistanke om synovitis: Skrå koronal og skrå axial T1 FS efter i.v. kontrast.

Vinkling: Parallelt med collum femoris i begge planer.

Ved mistanke om epifysiolyse suppleres med skrå axial STIR og T1.

Vinkling: Parallelt med collum femoris længdeakse.

Kommentarer:

Det kan være en god idé at placere et saturationsbånd hen over blæren og over aa. femoralis.

MR hofte - artrografi

Indikation

Labrum læsion.

Spole 

Body Array eller stor overfladespole

Lejring

Rygleje

1. serie

3-plans scout. Det er vigtigt at fremstille gode scouts i alle tre planer. Brug altid scouts til at planlægge de T1 vægtede sekvenser.

2. serie

Koronal T1 FS

3. serie

Skrå axial T1 FS

Vinkling: Parallelt med collum femoris længdeakse.

4. + 5. serie

Skrå koronal T1 FS vinklet ca. 45º fremad og 45º bagud.

6. serie

Koronal T2 af hele bækkenet

 

Kommentarer:

Artrografien kan enten udføres som direkte punktur eller som indirekte artrografi efter i.v. kontrast. Den T2 vægtede skal udføres for at udelukke evt. bursitis og for at vurdere muskelkvaliteten.

MR knæled

Indikation

Menisklæsion, korsbåndslæsion, synovitis, standardundersøgelse.

Spole 

Knæspole

Lejring

Rygleje, strakt knæ.

1. serie

3-plans scout

2. serie

Sagittal T2 FS

Vinkling: Vinkelret på linie tangentielt på femurkondylerne.

3. serie

Koronal T1

Vinkling: Parallelt med linie tangentielt på femurkondylerne.

4. serie

Sagittal PD FS

Vinkling: Vinkelret på linie tangentielt på femurkondylerne.

5. serie

Axial PD FS

Andet

Ved tvivl om ACL-læsion: Ovennævnte samt skrå sagittal T2.

Vinkling: Parallelt med forreste korsbånds forløb.

Ved vurdering af synovitis: Sagittal T1 FS efter i.v. kontrast.

Ved mistanke om fraktur: Supplerende koronal STIR.

Vinkling: Parallelt med linie tangentielt på femurkondylerne.

Kommentarer

Magic angle fænomenet kan være årsag til tvivlstilfælde ved mistanke om korsbåndslæsion, ligamentskader og menisklæsioner. Det er derfor hensigtsmæssigt at benytte en T2 vægtet sekvens (høj TE-værdi), som reducerer dette fænomen.

MR knæled - brusklæsion

Indikation

Brusklæsion.

Spole

Knæspole

Lejring

Rygleje. Strakt knæ.

1. serie

3-plans scout.

2. serie

Sagittal STIR evt. T2 FS

3. serie

Koronal T1

4. serie

Patella: Axial PD med FS

Femurkondylerne: Sagittal PD med FS.

Vinkling: Vinkelret på linie tangentielt på femurkondylernes bageste begrænsning.

Kommentarer

Magic angle fænomenet kan være årsag til tvivlstilfælde ved mistanke om korsbåndslæsion, ligamentskader og menisklæsioner. Det er derfor hensigtsmæssigt at benytte en T2 vægtet sekvens (høj TE-værdi) som reducerer dette fænomen.

MR knæled - brusklæsion

Indikation

Brusklæsion.

Spole

Knæspole

Lejring

Rygleje. Strakt knæ.

1. serie

3-plans scout.

2. serie

Sagittal STIR evt. T2 FS

3. serie

Koronal T1

4. serie

Patella: Axial PD med FS

Femurkondylerne: Sagittal PD med FS.

Vinkling: Vinkelret på linie tangentielt på femurkondylernes bageste begrænsning.

Kommentarer

Magic angle fænomenet kan være årsag til tvivlstilfælde ved mistanke om korsbåndslæsion, ligamentskader og menisklæsioner. Det er derfor hensigtsmæssigt at benytte en T2 vægtet sekvens (høj TE-værdi) som reducerer dette fænomen.

MR knæled - obs. artrose - normal røntgen

Indikation

Artrose, artrit.

Spole

Knæspole

Lejring

Rygleje, let flekteret knæ så tibiaplateauet er vinkelret på Z-aksen

1. serie

3-plans scout

2. serie

Sagittal T2 FS

Vinkling: Vinkelret på linie tangentielt på bageste begrænsning af femurkondylerne

3. serie

Sagittal PD FS

Vinkling: Vinkelret på linie tangentielt på bageste begrænsning af femurkondylerne

4. serie

Koronal T1

Vinkling: Parallel med linie tangentielt på bageste begrænsning af femurkondylerne

5. serie

Transversel PD FS

Vinkling: Vinkelret på patellas ledflade

Andet

Ved tegn på synovitis ved T2 FS suppleres med sagittal og axial T1 FS efter Gadolinium. I sådanne tilfælde kan de protonvægtede sekvenser udgå.

Kommentarer

Magic angle fænomenet kan være årsag til tvivlstilfælde ved mistanke om korsbåndslæsion, ligamentskader og menisklæsioner. Det er derfor hensigtsmæssigt at benytte en T2 vægtet sekvens (høj TE-værdi) som reducerer dette fænomen.

MR knæled - artrose

Indikation

Artrose med let reduceret ledspalte ved stående undersøgelse

Spole

Knæspole

Lejring

Rygleje, let flekteret knæ så tibiaplateauet er vinkelret på Z-aksen

1. serie

3-plans scout

2. serie

Sagittal STIR

Vinkling: Vinkelret på linie tangentielt på femurkondylernes bageste begrænsning

3. serie

Koronal T1

Vinkling: Vinkelret på linie tangentielt på femurkondylernes bageste begrænsning

4. serie

Sagittal T1 FS efter Gadolinium

Vinkling: Vinkelret på linie tangentielt på femurkondylernes begrænsning

5. serie

Axial T1, FS efter Gadolinium

Vinkling: Vinkelret på distale femur

Kommentarer

Magic angle fænomenet kan være årsag til tvivlstilfælde ved mistanke om korsbåndslæsion, ligamentskader og menisklæsioner. Det er derfor hensigtsmæssigt at benytte en T2 vægtet sekvens (høj TE-værdi) som reducerer dette fænomen.

MR fodled + bagfod

Indikation

Osteochondritis dissecans, posttraumatisk lidelse, inkongruens

Spole

Kvadraturspole.

Lejring

Rygleje med foden 70-80° dorsal fleksion.

1. serie

3-plans scout – god axial scout så talusforkanten kan identificeres.

2. serie

Sagittal STIR

Vinkling: Vinkelret på talus’ forkant.

3. serie

Koronal T1

Vinkling: Parallelt med talus’ forkant.

4. serie

Koronal 3D FLASH FS

Vinkling: Parallelt med talus’ forkant.

5. serie

Axial T2

Vinkelret på distale tibia.

Andet

Ved problemstilling eller tegn på tenosynovitis på STIR-sekvensen: Transversel T2 vinkelret på seneforløbet, evt. suppleret med lignende T1 FS + i.v. kontrast.

Kommentarer:

3D-undersøgelsen suppleres evt. med rekonstruktioner i sagittalplanet.

Magic angle fænomenet kan være årsag til tvivlstilfælde ved mistanke om ligamentskader og senelæsioner. Det er derfor hensigtsmæssigt at benytte en T2 vægtet sekvens (høj TE-værdi) som reducerer dette fænomen.

MR bagfod/fod tendinose

Indikation

Tendovaginitis, posttraumatiske tilstande, uklare fodledsproblemer.

Spole

Kvadraturspole.

Lejring

Rygleje, anklen fikseret i 70-80° dorsalfleksion.

1. sekvens

3-plans scout.

2. sekvens

Sagittal STIR

Vinkling: Vinkelret på talus’ forkant.

3. sekvens

Koronal T1

Vinkling: Parallelt med talus’ forkant.

4..-5. sekvens

Transversel T2. En sekvens vinkelret på senerne fra malleolen og proksimalt. Anden sekvens vinkelret på senerne distalt for malleolen.

Kommentarer: 

Ved reumatoid lidelse med synovit kan der kun differentieres fra væskeansamling ved hjælp af intravenøs kontrast.

MR achillessene

Indikation 

Tendinos, Ruptur, Bursitis

Spole

Quadratur spole

Lejring 

Rygleje

1. serie

3-plans scout.

2. serie

Sagittal STIR

Vinkling: Vinkelret på talus’ forkant.

3. serie

Aksial T1

Vinkling: Vinkelret på Achillessenen

4. serie

Aksial T2

Vinkling: Vinkelret på Achillessenen

5. serie

Evt. sagittal T2

Vinkling: Vinkelret på talus’ forkant.

Andet

 

Kommentarer:

Magic angle fænomenet kan være årsag til tvivlstilfælde ved mistanke om tendinose. Det er derfor hensigtsmæssigt at benytte en T2 vægtet sekvens (høj TE-værdi) som reducerer dette fænomen.

MR forfod

Indikation

Arthritis, artrose, sesamknoglelidelse, Morton’s neurom.

Spole

Kvadraturspole, evt. lille overfladespole plantart

Lejring

Rygleje, let flekteret knæ, planta parallelt med lejet.

Ved Mortons neurom : Bugleje.

1. sekvens

3-plans scout.

2. sekvens

Koronal STIR gennem forfod og MTP-led.

3. sekvens

Koronal T1 gennem forfod og MTP-led.

Kommentarer:

Ved artrit eller sesamknoglelidelse da koronal og sagittal T1 FS efter i.v. kontrast. Ved Mortons neurom er der sjældent behov for sekvenser i andre planer end 2. sekvens. og 3. sekvens..

Ved Mortons neurom lejres patienten i bugleje, da det bevirker, at et evt. neurom bliver større (videnskabeligt bevist).

MR columna totalis (metastaser)

Indikation

Metastaser

Spole

Rygspole

Lejring

Rygleje

1. serie

3-plans scout.

2. serie

Sagittal STIR

3. serie

Sagittal T1

4. serie

Axial T2 FS (Hvis der er metastaser som afficerer spinalkanalen.)

5. serie

 

Andet 

 

Kommentarer: