Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi.

§ 1 Navn

1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi i Danmark (Danish Society of Muscloskeletal Radiology). Hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse.

§ 2 Formål

2.1 Selskabets formål er at fremme, styrke og bidrage til uddannelse og udvikling indenfor faget, samt videnskabeligt arbejde.

§ 3 Medlemmer

3.1 Som medlemmer kan optages læger, der ved sin uddannelse, sit forskningsarbejde eller på anden måde har vist interesse for den muskuloskeletale radiologi.

3.2 Indmeldelse og udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til sekretæren.

§ 4 Generalforsamling

4.1 Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen.

4.2 På generalforsamling har ordinære medlemmer stemmeret.

4.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår, senest 30. april. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingenEndelig dagsorden, inklusive indkomne forslag, skal være udsendt til medlemmerne (skriftligt eller e-post) senest 2 uger før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.

4.4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1 . Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for evt. afholdte møder.

4. Rettidigt indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen (§ 6)

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

4.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

4.6 Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst ét medlem kræver det. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

4.7 Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, medmindre nærværende vedtægter kræver andet (§§ 9 og10). Ved stemmelighed ved valg foranstalter dirigenten en ny afstemning. Er der også stemmelighed ved denne afstemning, kan dirigenten foretage lodtrækning.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/10 af selskabets ordinære medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst to ugers varsel, og den skal afholdes senest fire uger efter, at der er fremsat krav derom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte frister fraviges. Indkaldelsen skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet.

5.2 Dagsordenen for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Behandling af den eller de sager, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt, samt eventuel afstemning herom.

Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling (§ 4. stk. 2, 6 og 7).

§ 6 Bestyrelsen

6.1 Selskabest ledes af en bestyrelse, der varetager selskabets interesser.

6.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges blandt de ordinære lægelige medlemmer på den ordinære generalforsamling.

6.3 Formanden vælges først og  særskilt, herefter vælges de 4 øvrige medlemmer under hensyntagen til ovenstående. Valg til samme funktion i bestyrelsen kan finde sted 2 gange. 

6.4 Ved vakance kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende generalforsamling. I nødstilfælde kan bestyrelsen udpege en revisorsuppleant frem til førstkommende generalforsamling.

6.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af sekretær og kasserer.

6.6 Kassereren forestår selskabets regnskab i forbindelse med mødeaktivitet med forpligtigelse til at orienterer resten af bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og fremlægge det reviderede årsregnskab på selskabets ordinære generalforsamling.

6.7  Sekretæren refererer selskabets generalforsamlinger og sørger for offentliggørelse af disse samt øvrige meddelelser af betydning for medlemmerne. Pr. e-mail og/eller på hjemmesiden, efter bestyrelsens beslutning. 

§ 7 Kontingent og økonomi

7.1 Kontingentet til selskabet fastsættes for det indeværende regnskabsår på den ordinære generalforsamling. Der tilstræbes kontigentfrihed.

7.2 Hvis der er fastlagt kontingent, vil kontingentrestance udover ét år betragtes som udmeldelse.

7.3 Meddelelser til medlemmerne udsendes som hovedregel pr e-mail, således at selskabets udgifter kan reduceres så meget som muligt.

7.4 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som er ordinært medlem af selskabet. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

7.5 Selskabets midler skal indestå på konti i pengeinstitutter anerkendt af Finanstilsynet.

7.6 Ret til at hæve på Selskabets konti har kassereren samt i undtagelsestilfælde – formanden.

§ 8 Vedtægtsændringer

8.1 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling, når de er optaget på dagsordenen og med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 9 Opløsning af selskabet

9.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst l/2 af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås der på en generalforsamling 2/3 majoritet for selskabets opløsning, men der er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt alle selskabets ordinære medlemmer, og så betids, at urafstemning kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

9.2 Ved opløsning af selskabet træffer generalforsamlingen afgørelse om selskabets formue.

Revideret af den på den stiftende generalforsamlings nedsatte bestyrelse på bestyrelsesmødet 19. juni 2001, ifølge retningslinierne vedtaget på den stiftende generalforsamling d 20. april 2001.

Senest revideret d.25. januar 2018